Local Vilanova

L’encàrrec inicial era de tancar el porxo d’accés a l’església per ubicar-hi els nous espais necessaris, però vist la complexitat en la relació d’usos, i entenent el porxo d’accés com a l’espai més noble de l’edifici existent proposem a la propietat la reubicació dels espais en un annexe. El promotor accepta la nova proposta però amb la condició que s’entengui com a part del mateix edifici.
La singularitat de l’església de Sant Joan obligava a buscar una ubicació adequada per l’ampliació, així com una forma que a la vegada no hi volgués competir, però que tampoc li semblés un cos estrany com s’havia demanat. D’aquesta manera la ubicació escollida és a la part posterior on la seva imatge prèvia era clarament d’un darrera amb un gran mur cec, i que només tenia com a sòcol l’accés a la sagristia. Tota la resta es veia com un element acabat en si mateix que no permetia d’adossar-li cap cos extern. Cal valorar que en el projecte de l’any 1.972 ja es preveia la ubicació d’un annex per a locals parroquials en aquesta part de l’església.
El nou annex consta d’uns murs corbats, més baixos que l’església, de curvatures diferents i acabats arrebossats i pintats del mateix color que la façana de l’església. Entre mur i mur s’entreguen els forjats i s’acaben amb el tancaments transversal de vidre, els quals van girant cap al sud, gràcies a la curvatura dels propis murs, evitant al màxim possible la orientació Oest on es preveuen uns arbres de fulla caduca per evitar-ne el sol de tarda a l’estiu. Aquest edifici segueix permetent el pas de vianants pels seus laterals i té l’accés, diferenciat de l’església, per la cara sud amb relació al solar contigu encara buit i on es preveu en el futur un equipament, el qual sembla tenir una previsió de biblioteca.
El projecte resol la sol·licitud dels usuaris de que cada ús funcioni independentment podent tancar la resta de l’edifici, sectoritzant l’edifici a través d’unes portes corredisses coincidint amb els murs principals, que permeten que l’ús de cada sector és pugui independitzar i alhora dóna flexibilitat a la planta per poder donar a cada ús els sectors que es considerin oportuns en cada moment.